تبلیغات
اطلاعات کرج - ادارات برق استان البرز
بانک اطلاعات شهری کرج


اطلاعات بیشتر ...

ادارات برق استان البرز :

ردیف

نام مرکز

آدرس

تلفن

1

برق آدران ـ آساراـ پورکان ـ دیزین ـ نساء

کرج

۲۲۲۰۰۱۷

2

برق اسلام آباد ـ حوادث

کرج

۲۲۲۰۰۱۷

3

برق باغستان ـ حوادث

رجایی شهر

۴۴۲۰۰۱۰

4

برق جهانشهر ـ حوادث

کرج

۲۲۲۰۰۱۷

5

برق جواد آباد ـ حوادث

کرج

۲۲۲۰۰۱۷

6

برق حافظیه ـ حوادث

فردیس

۶۶۰۹۷۶2

7

برق حسن آباد ـ حوادث

رجایی شهر

۴۴۲۰۰۱۰

8

برق حسین آباد راه آهن ـ حوادث

کرج

۲۲۲۰۰۱۷

9

برق حسین آباد مهرشهر ـ حوادث

مهرشهر

۳۴۰۹۰۸۵

10

برق حصار ـ حوادث

کرج

۲۲۲۰۰۱۷

11

برق حصارک بالا ـ حوادث

رجایی شهر

۴۴۲۰۰۱۰

12

برق حصارک پائین ـ حوادث

مهرشهر

۳۴۰۹۰۸۵

13

برق خاتونلر پائین ـ حوادث

ماهدشت

۰۲۶۲ - ۲۳۸۲۹۲۰

14

برق خلج آباد ـ حوادث

کرج

۲۲۲۰۰۱۷

15

برق دهقان ویلا ـ حوادث

رجایی شهر

۴۴۲۰۰۱۰

16

برق رجایی شهر ـ حوادث

رجایی شهر

۴۴۲۰۰۱۰ - ۴۲۲۵۰۰

17

برق رجایی شهر ( کوی اتحاد ) ـ حوادث

کرج

۲۲۲۰۰۱۷

18

برق رزکان نو

فردیس

۶۶۰۹۷۶۲

19

برق رسالت

کرج

۲۲۲۰۰۱۷

20

برق زیبا دشت ـ حوادث

فردیس

۶۶۰۹۷۶۲

21

برق سرآسیاب ملارد

سرآسیاب ملارد

۶۵۰۹۳۹۲

22

برق سیاهکلان

رجایی شهر

۴۴۲۰۰۱۰

23

برق شاهین ویلا

رجایی شهر

۴۴۲۰۰۱۰

24

برق شهرک مهندسی زراعی

فردیس

۶۶۰۹۷۶۲

25

برق شهرک وحدت برق شیخ آباد

فردیس

۶۶۰۹۷۶۲

26

برق فردیس ـ حوادث

جاده ملارد

۶۶۰۹۷۶۲

27

برق گرمدره

کرج

۲۲۲۰۰۱۷

28

برق گلزار غربی و شرقی

مهرشهر

۴۴۹۰۸۵

29

برق گلشهر شرقی

کرج

۲۲۲۰۰۱۷

30

برق مارلیک

فردیس

۶۶۰۹۷۶۲

31

برق ماهدشت

ماهدشت ـ بلوار امام خمینی

۲۳۸۴۲۸3-0262

32

برق محمدآباد

جاده ملارد

۶۶۰۹۷۶۲

33

برق مشکین دشت

جاده ملارد

۶۶۰۹۷۶۲

34

برق مطهری ـ جنوب جاده

کرج

۲۲۲۰۰۱۷

35

برق مطهری ـ شمال جاده

رجایی شهر

۴۴۲۰۰۰۱۰

36

برق مهرشهر ـ حوادث

بلوار ارم

۳۴۰۹۰۸۵

37

برق مهرویلا ـ شرقی

کرج

۲۲۲۰۰۱۷

38

برق مهرویلا ـ غربی

رجایی شهر

۴۴۲۰۰۱۰

39

برق کارمندان جنوبی و شمالی ـ حوادث

کرج

۲۲۲۰۰۱۷

40

برق کرج ـ حوادث

تهران

۲۲۲۰۰۱۷

41

برق کلاک ـ حوادث

کرج

۲۲۲۰۰۱۷

42

برق کمالشهر ( جنوب جاده ) ـ حوادث

مهرشهر

۳۴۰۹۰۸۵

43

برق کمالشهر ( شمال جاده ) ـ حوادث

رجایی شهر

۴۴۲۰۰۱۰

44

برق کوی بنفشه

کرج

۲۲۲۰۰۱۷

45

برق کوی ولی عصر

کرج

۲۲۲۰۰۱۷

46

برق کیان مهر

مهرشهر

۳۴۰۹۰۸۵