تبلیغات
اطلاعات کرج - زندان های استان البرز
بانک اطلاعات شهری کرج


اطلاعات بیشتر ...

زندان های کرج :

ردیف

نام مرکز

آدرس

تلفن

1

زندان رجایی شهر ـ تلفنخانه

رجایی شهر

۴۴۱۱۰۵۰ - ۱

2

زندان شهید کچوئی ـ تلفنخانه

حسین آباد

۶۶۰۱۱۸۰ - ۸۱

3

زندان شهید کچوئی ـ مجتمع اقتصادی

حسین آباد

۶۶۰۴۰۰۱ - ۳

4

زندان قزل حصار ـ تلفنخانه

حصارک ـ قزل حصار

۳۲۰۲۹۶۵

5

زندان قزل حصار ـ کارخانجات

:حصارک ـ قزل حصار

۳۲۰۰۶۶۰ - ۳۲۰۰۶۵۶ - ۳۲۰۰۵۰۵

6

زندان قزل حصار مرکز آموزش شهید چمران

حصارک ـ قزل حصار

۳۲۰۲۳۳۳

7

زندان قزل حصار مرکز آموزش شهید چمران

:حصارک ـ قزل حصار

۳۲۰۳۶۶۶